Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Podzámčok

VZN

O dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkoch

Schválené: 29.11.2006

Vyhlásené: 29.11.2006

Účinnosť: 1.1.2007


Obec Podzámčok v súlade s ustanovením §-u 6, odst. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 21 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z. a zákona č. v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenia obce
o dani z nehnuteľností

č. 1/2007

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce
Podzámčok

Čl. I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1

Obecné zastupiteľstvo v Podzámčoku podľa § 11 ods. 4. písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby v znení neskorších predpisov z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2007 d a ň z n e h n u t e ľ n o s t í na kalendárny rok 2007, ktorý je zdaňovacím obdobím.
Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:
a) daň z pozemkov
b) daň zo staviebČl. II.

DAŇ Z POZEMKOV
§ 2
Základ dane

(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určené vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zák. 5582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov.

(2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa
zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku.

(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavené plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov.

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady Sk/m2 7,63
b) trvalé trávnaté porasty Sk/m2 0.80
c) záhrady Sk/m2 40,00
d) lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy , podľa znal. posudku
e) rybníky s chovom rýb a ost. hosp. využívané vodné plochy
podľa znal. posudku
f) zastavané plochy a nádvoria Sk/m2 40,00
g) stavebné pozemky Sk/m2 400,00
h) ostatné pozemky Sk/m2 40,00§ 3
Sadzba dane


(1) Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 3 ods. 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa určuje ( § 8 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov) takto:


A/ za ornú pôdu, chmeľnice, vinice ovocné sady na 0,35% zo základu dane
B/ za trvalé trávnaté porasty na 0,40% zo základu dane
C/ za záhrady, zastavené plochy a nádvoria
a za ostatné pozemky na 0,40% zo základu dane
D/ za stavebné pozemky na 0,55% zo základu daneČl. III.
DAŇ ZO STAVIEB

§ 4
Sadzba dane


(1) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa určuje (§ 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov) takto:


A/ stavby na bývanie a ostatné stavby
tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby na 1,50 Sk za m2
B/ stavby na poľnohospodársku produkciu,
skleníky, stavby na administratívu na 1,50 Sk za m2
C/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu na 3,00 Sk za m2
D/ samostatne stojace garáže a stavby používané
na tento účel na 5,00 Sk za m2
E/ priemyselné stavby na 6,00 Sk za m2
F/ stavby na podnikateľskú činnosť na 15,00 Sk za m2
G/ ostatné stavby na 4,00 Sk za m2


(3) Stanovené sadzby dane podľa odseku 2 sa zvyšujú pri viac podložných stavbách o 1,-Sk
za každé nadzemné podlažie.
Čl. IV.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 5
Oslobodenie od dane a zníženie dane


Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené len plochy cintorínov(§ 17,
ods. 2, písmeno b).
Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené stavby slúžiace výhradne na
vykonávanie náboženských obratov cirkví a náboženských spoločností ( § 17,ods.3, písmeno
a).


Čl. V.
PLATENIE DANE

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná pre rok 2007 do 31.05.2007.Čl. VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Obecné zastupiteľstvo obce Podzámčok sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o dani z nehnuteľnosti na rok 2007 uznieslo dňa 29.11.2006.

(2) Týmto VZN o dani z nehnuteľnosti sa ruší VZN zo dňa 15.12.2005.

(3) Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2007.


Martin Babiak
starosta obce Podzámčok
Obec Podzámčok v súlade s ustanovením §-u 6, odst. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 21 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z. a zákona č. v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenia obce
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

č. 2/2006

o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Podzámčok

§ 1

Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

1./ Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len poplatok za
odpady/ sa platí za odpady, ktoré vznikli na území obce.

2./ Poplatok za odpady platí :
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká komu-
nálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce, určenú na podnikanie,
c) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnu-
teľnosti nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, indi-
viduálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo nebytový priestor ,
(ďalej len poplatník za odpady).

3./ Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo neby-
tového priestoru, ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve
viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi.
Ak vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec.

4./ Sadzba poplatku za odpady je stanovená pre rok 2007 (podľa § 79 ods. 2 zákona
č. 582/2004 Z.z.- v obci nie je zavedený množstvový zber) nasledovne:

a/ fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľ
a má trvalý alebo prechodný pobyt v obci .................. Sk. 180,- na osobu /rok

b/ vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti, stavebného pozemku v katastri obce 
, prechod. pobyt ..... Sk. 180,- na osobu /rok

Po zaplatení stanovenej sadzby Sk.180,- obdrží daňovník 3 žetóny na vývoz
kuka nádob. Po spotrebovaní predplatených žetónov si každá domácnosť
podľa potreby zakúpi ďalšie žetóny na vývoz odpadu – KUKA nádoby.
c/ fyzická osoba podnikateľ , vlastník alebo nájomca
nehnuteľnosti určenej na podnikanie a právnická osoba –vlastník alebo nájomca
nehnuteľnosti podnikajúci na území obce:

Jednotne: 600,-/ročne

d/ chalupy, domčeky – využívané rekreačne 300,-/ročne
e/ neobývané rodinné domy 100,-/ročne
Po uhradení stanoveného paušálneho poplatku obdrží FO podnikateľ, PO
8 kusov žetónov na vývoz kuka nádob a v priebehu roka sa môže zapojiť do separovaného zberu odpadu ako domácnosti. Po vyčerpaní žetónov si potrebné množstvo môžu FO,PO dokúpiť na OcU.

3./ Poplatok za odpady vyrubí starosta obce platobným výmerom pre každú domácnosť,
právnickú osobu a FO podnikateľa, či vlastníka , užívateľa nehnuteľnosti na území obce.
Zástupca domácnosti je povinný nahlásiť zmeny v počte členov v domácnosti do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala. Pri znížení počtu členov sa alikvótna časť prevyšujúca Sk. 70,- domácnosti vráti, pri zvýšení počtu členov v domácnosti sa poplatok za odpady za nového člena domácnosti bude alikvótne dopočítaná / o 1/12 a pod./.

4./ Vyrubený poplatok uhradí poplatník v hotovosti do pokladnice OcU alebo na účet obce
vedený v peňažnom ústave nasledovne:
A./ domácnosti:
- ak má domácnosť do 5 členov – uhradí poplatok naraz do 31. 1. 2007
- ak má domácnosť viac ako 5 členov - uhradí poplatok najneskôr do 30.6.2007.
B./ FO podnikateľ, PO :
- poplatok je splatný naraz do 15 dní od doručenia platobného výmeru.

5./ Poplatok za odpady sa bude každoročne v decembri upravovať uznesením obecného
zastupiteľstva podľa skutočných nákladov na likvidáciu odpadu v obci.


§ 2
Spoločné záverečné ustanovenia

1./ Každý daňovník /poplatník/ je povinný do 30 dní oznámiť vznik a zánik daňovej
/ poplatkovej/ povinnosti starostovi, ktorý určí spôsob a formu prvej platby, prípadne
vyúčtovania.

2./ Dane a poplatok sú všeobecne splatné do 15 dní od doručenia platobného
výmeru, ak VZN pri jednotlivých druhov daní neurčuje splatnosť osobitne.

3./ Vyrubené dane a poplatok sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor.

4./ Správu daní a poplatku vykonáva obec, ktorá ich vo svojom územnom obvode
zaviedla.

§ 3
Účinnosť VZN

1./ VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady území obce Podzámčok schválilo obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa
29. 11. 2006 č. uznesenia 6/07/2006.

2./ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2007.

3./ Prijaté všeobecne záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch ruší predchádzajúce
VZN o miestnych poplatkoch č. 2/2002 zo dňa 15. 12. 2005.

4./ VZN je prístupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade Podzámčok.

Martin Babiak
starosta obce Podzámčok

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať
Predpoveď počasia

Za obsah zodpovedá
webmaster


2001610

Úvodná stránka