Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Podzámčok

VZN

O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Podzámčok

Schválené: 26.2.2007

Vyhlásené: 26.2.2007

Účinnosť: 15.3.2007

Obec Podzámčok v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v y d á v a
V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Podzámčok
č.1/2007

Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie upravuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu obce Podzámčok a vymedzuje okruh právnických a fyzických osôb, ktorým možno dotáciu poskytnúť.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
(1) dotáciou nenávratné finančné prostriedky poskytnuté vymedzeným subjektom, a to na konkrétne úlohy, akcie alebo účel použitia prostriedkov na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti,
(2) subjektom, ktorým sa môžu poskytovať dotácie:
a) právnické osoby, ktorým zakladateľom je obec,
b) právnické osoby, ktoré majú sídlo na území obce,
c) fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú trvalý pobyt na území obce
d) právnické osoby, ktoré prevádzajú činnosť na území obce
e) organizáciám a subjektom podľa prílohy tohto VZN
(3) všeobecne prospešnými službami a verejnoprospešnými účelmi sa pre potreby tohto nariadenia rozumie najmä:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
j) aktivity pre deti a mládež a pre starších ľudí.

Čl. II
Dotácie
§ 1
Spôsob tvorby finančných prostriedkov určených na dotácie
(1) Finančné prostriedky na dotácie v zmysle tohto nariadenia sa vytvárajú v procese
hospodárenia obce schválené podľa jednotlivých oddielov platnej rozpočtovej klasifikácie
a iba z vlastných príjmov obce. V rámci procesu schvaľovania rozpočtu a jeho zmien na
príslušný kalendárny rok obecné zastupiteľstvo vyčlení objem finančných prostriedkov
určených na dotácie. V rozpočte sa presne určí výška dotácie pre konkrétny účel, činnosť,
alebo na určený cieľ.

Čl. III
Proces schvaľovania dotácii
§ 1
Podmienky poskytnutia dotácie
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o poskytnutie dotácie musí predložiť písomnú žiadosť.
(2) Písomná žiadosť musí obsahovať:
a) názov a adresu žiadateľa, IČO,
b) bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa,
c) účel a požadovanú výšku poskytnutia dotácie,

d) miesto a termín realizácie akcie alebo projektu, prípadne pripravovanej aktivity alebo činnosti.
(3) Žiadosť o dotáciu žiadateľ predkladá písomne na obecný úrad.
(4) Písomné žiadosti o dotáciu prerokuje Obecné zastupiteľstvo v Podzámčoku podľa interných kritérií obce. Na základe prerokovaných žiadostí sa obecnému zastupiteľstvu predloží návrh na poskytnutie dotácií.
(5) Obecné zastupiteľstvo nesmie schváliť žiadosť o poskytnutie dotácie žiadateľovi, ktorý má voči obci záväzky po lehote splatnosti alebo nepredložil vyúčtovanie poskytnutej dotácie v predchádzajúcom období.
(6) O schválení dotácie bude žiadateľ informovaný po nadobudnutí platnosti príslušného uznesenia.
(7) Na poskytnutie dotácie žiadateľ nemá právny nárok.
(8) Dotácie nesmú byť použité na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.
§ 2
Zúčtovanie dotácii
(1) Poskytnuté dotácie podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom obce.
(2) Žiadateľ je povinný vyúčtovať použitie dotácie 2 x ročne, a to k 30.6. a k 31.12. príslušného roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá. Vyúčtovanie je potrebné predložiť ekonómke obce do 20 dní po uplynutí termínu na vyúčtovanie.
(3) Nevyčerpanú dotáciu, ktorú subjekt použije v rozpore so stanoveným účelom alebo týmto nariadením je povinný poukázať späť na účet obce, z ktorého bola dotácia poskytnutá.
§ 3
Kontrola
(1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia, ako aj kontrolu osôb, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky v zmysle tohto nariadenia v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami vykonáva hlavný kontrolór obce v súlade so zákonom NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia.
(1) Obecné zastupiteľstvo v Podzámčoku sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Podzámčok uznieslo dňa 26.02.2007.
(2) Týmto Všeobecne záväzným nariadením obce Podzámčok nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných platných právnych predpisov.
(3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.03.2007.


Martin B a b i a k
starosta obcewebygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať
Predpoveď počasia

Za obsah zodpovedá
webmaster


2001554

Úvodná stránka