Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Podzámčok

VZN

O kontrole vykonávenej Obecnou samosprávou

Schválené: 26.2.2007

Vyhlásené: 26.2.2007

Účinnosť: 15.3.2007

Obec Podzámčok v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a s ustanovením § 8 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E
o kontrole vykonávanej obecnou samosprávou
č. 2/2007

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

1. Kontrolu pôsobnosti obce Podzámčok v zmysle tohto nariadenia vykonávajú:
a) obecné zastupiteľstvo v Podzámčoku
b) starosta obce
c) zástupca starostu
d) hlavný kontrolór obce
e) audítor

2. Kontrole podľa tohto nariadenia nepodliehajú rozhodnutia vydané v správnom konaní a rozhodnutia štátnych orgánov.

Čl. 2
Obecné zastupiteľstvo

1. Obecné zastupiteľstvo kontroluje:
a) plnenia všetkých úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce
b) zákonnosť, účelnosť a hospodárnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami, majetkom obce a majetkom štátu dočasne prenechaný do hospodárenia obce
c) vybavovanie sťažností, oznámení, podnetov a petícií
d) plnenie všeobecne záväzných nariadení obce

2. Kontrola pôsobnosti obecného zastupiteľstva sa vzťahuje na všetku činnosť obce ako samosprávneho územného celku.
3. Kontrolu podľa predchádzajúcich ustanovení obecné zastupiteľstvo vykonáva prostredníctvom hlavného kontrolóra, ako aj starostu, ktorí kontrolu pre obecné zastupiteľstvo vykonávajú v rámci svojej pôsobnosti, alebo na základe uznesenia obecného zastupiteľstva, či nariadenia obce.
4. Poslanci obecného zastupiteľstva sú oprávnení zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, vybavovaniach sťažností, oznámení a petícií, ktoré uskutočňuje hlavný kontrolór a starosta obce.
5. Obecné zastupiteľstvo prerokúva správy o kontrolnej činnosti a opatrenia zistených nedostatkov. Ak sa kontrolné zistenia dotýkajú obyvateľov obce rozhodne obecné zastupiteľstvo o spôsobe zverejnenia informácií.
Čl. 3
Starosta obce

1. Starosta obce kontroluje činnosť, ktorú mu zákon, organizačný poriadok, alebo štatút zveril do jeho pôsobnosti.
2. Kontrola vykonávaná podľa predchádzajúceho odseku je súčasťou riadiacej činnosti starostu obce. O výsledku kontroly starosta nespisuje správu ani záznam, ak si to povaha kontrolovaných skutočností a zistených nedostatkov nevyžaduje. Opatrenia na odstránenie nedostatkov určí starosta obce v rámci svojej pôsobnosti. V prípade zastupovania § 13, ods. 6 z. č. 369/90 zástupca starostu.

Čl. 4
Hlavný kontrolór

1. Hlavný kontrolór kontroluje plnenie úloh obce, najmä:
a) pokladničné operácie a účtovníctvo obce
b) nakladanie s majetkom obce z hľadiska hospodárnosti a účelnosti

2. Hlavný kontrolór ďalej kontroluje:
a) pokladničné operácie a účtovníctvo podnikov a iných právnických osôb, ktorých zakladateľom, alebo zriaďovateľom je obec, alebo na činnosti ktorých sa obec finančne podieľa
b) nakladanie s finančnými prostriedkami štátu a majetkom štátu poskytnutým, alebo zvereným obce
c) opodstatnenosť sťažnosti, oznámení a podnetov pracovníkov podnikov a iných právnických osôb, ktorých je obec zriaďovateľom, alebo zakladateľom
d) ďalšie skutočnosti, ktoré vyplývajú z uznesení obecného zastupiteľstva, alebo nariadení obce
e) zmluvy a ostatné úkony uzavreté obcou

3. Do pôsobností hlavného kontrolóra ďalej patrí
a) vypracovávať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce pred schválením obecnému zastupiteľstvu
b) kontrolovať a metodicky usmerňovať kontrolu v podnikoch a iných právnických osobách, ktorých je obec zriaďovateľom, alebo zakladateľom, pokiaľ ide o kontrolu finančných prostriedkov, alebo majetku poskytnutého obcou
c) vybavovať, šetriť a viesť evidenciu sťažností, oznámení, podnetov a petícií obyvateľov obce dotýkajúcich sa činnosti obce a kontrolovať ich vybavenie, vybavovať a šetriť sťažnosti týkajúce sa hospodárenia obce a nakladania s majetkom obce.

4. Ďalšie oprávnenia hlavného kontrolóra sú vymedzené pracovnou náplňou.

Čl.5
Kontrolný poriadok

1. Tento kontrolný poriadok sa vzťahuje na kontrolnú činnosť, ktorú vykonávajú subjekty uvedené v Čl. 1 ods. 1 tohto nariadenia.
2. Pre účely tohto nariadenia sa za kontrolované subjekty považujú:
a) obecný úrad
b) obecné podniky alebo iné právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec
c) podnikateľské subjekty podnikajúce s majetkovou, alebo finančnou účasťou obce
d) obyvatelia obce a všetky ďalšie subjekty, ktorým zákon, alebo nariadenie obce určuje povinnosti voči obci

3. Kontrolnou činnosťou sa zisťuje stav kontrolovaných skutočností, ich súlad zo všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami obce.
Predbežnou finančnou kontrolou sa overuje, či je pripravovaná finančná operácia v súlade so schváleným rozpočtom obce, so zmluvami uzatvorenými obcou alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s prostriedkami obce a či je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Priebežnou finančnou kontrolou sa overuje úplnosť a preukázateľnosť účtovných alebo iných dokladov súvisiacich s kontrolovanou finančnou operáciou.
Následnou finančnou kontrolou sa overuje objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s prostriedkami obce.
Kontrolné orgány v rozsahu svojej činnosti zameriavajú kontrolnú činnosť na hospodárnosť a účelnosť plnenia úloh. V rámci kontrolnej činnosti zisťujú príčiny nedostatkov a zodpovednosť kontrolovaných subjektov za tieto nedostatky.

Čl.6
Oprávnenia a povinnosti kontrolných orgánov

1. Kontrolné orgány sú pri výkone kontroly oprávnené v nevyhnutnom rozsahu:

a) vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov patriacich kontrolovaným subjektom, ak bezprostredne súvisia s predmetom kontroly, nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť výkonom tohto oprávnenia dotknutá
b) vyžadovať od kontrolovaných subjektov, aby im v určenej lehote boli poskytnuté doklady, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie potrebné na výkon kontroly, prvopisy dokladov, vrátane dokladov, ktoré obsahujú skutočnosti tvoriace predmet hospodárskeho a služobného tajomstva, a ak sa preukážu osobitným písomným poverením, aj doklady, ktoré obsahujú skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva. Pri vyžadovaní dokladov a informácií obsahujúcich predmet štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva je potrebné dodržať postup stanovený osobitnými predpismi
c) odberať v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie dôkazov prvopisy dokladov, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané, písomné dokumenty a iné materiály a vykonať ďalšie nevyhnutné úkony súvisiace s kontrolou
d) vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu, jeho pracovníkov, ako aj príslušných štátnych orgánov, potrebnú na vykonanie kontroly. Od ďalších osôb možno súčinnosť vyžadovať v nevyhnutnom rozsahu len vtedy, ak nemožno účel kontroly dosiahnuť inak a len s ich súhlasom. Súčinnosť nemožno vyžadovať, ak by tým bol ohrozený život, zdravie osôb, alebo by bola porušená zákonom stanovená povinnosť mlčanlivosti, ak nedošlo k jej zbaveniu oprávneným orgánom. Právo odmietnuť súčinnosť s výkonom kontroly majú osoby, ktoré by jej splnením uviedli do nebezpečenstva trestného stíhania seba, alebo blízku osobu.
e) uložiť povinnosť, aby kontrolované subjekty v určenej lehote odstránili nedostatky zistené kontrolou a predložili v určenej lehote písomnú správu o opatreniach vykonaných na odstránenie týchto nedostatkov.

2. Pracovníci kontroly sú pri výkone kontroly povinní:

a) vopred oznámiť kontrolovanému subjektu, príp. jeho pracovníkom predmet a účel kontroly a preukázať sa svojím oprávnením na vykonanie kontroly. Ak by oznámenie pred začatím kontroly mohlo viesť k zameraniu účelu kontroly, treba ho urobiť najneskôr v okamihu začatia kontroly
a) kontrolovanej osobe potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, písomných dokumentov, vzoriek a iných materiálov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím. Ak tieto veci nie sú potrebné pri výkone kontroly alebo pri inom konaní podľa osobitných predpisov, sú povinní vrátiť ich tomu, komu boli odňaté
b) oznamovať podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov
c) po oboznámení sa s kontrolnými zisteniami vyžadovať v určenej lehote od zodpovednej osoby písomné vyjadrenie ku všetkým skutočnostiam, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti
d) prerokovať výsledky kontroly uvedené v správe s kontrolovanými subjektami, s ich vedúcimi pracovníkmi a pracovníkmi ktorých sa kontrolne zistenia týkajú, preveriť opodstatnenosť námietok proti výsledkom kontrolovaných zistení a v závažných prípadoch informovať o výsledkoch kontroly príslušný nadriadený orgán.

Čl.7
Povinnosti a oprávnenia kontrolovaných subjektov

1. Kontrolované subjekty sú povinné primerane podľa svojich možností vytvárať materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly a poskytnúť súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam kontrolných orgánov.
2. Kontrolované subjekty a ich pracovníci, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú, sú povinní dostaviť sa v určenej lehote na prerokovanie výsledkov kontroly.
3. Kontrolované subjekty a ich pracovníci sú oprávnení v určenej lehote písomne sa vyjadriť k výsledkom kontrolných zistení.
4. Kontrolované subjekty sú povinné, ak im to uložil kontrolný orgán , v určenej lehote odstrániť nedostatky zistené kontrolou a predložiť v určenej lehote písomnú správu o opatreniach vykonaných na odstránenie nedostatkov podľa čl.8, ods. 1 písm. e.

Čl.8
Správa o kontrole

1. O výsledku vykonanej kontroly vyhotovujú kontrolne orgány správu, ktorá musí obsahovať označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas vykonania kontroly, predmet kontroly, kto kontrolu vykonal, preukázané kontrolne zistenia, dátum vyhotovenia správy, vlastnoručné predpisy pracovníkov kontroly, vyjadrenie kontrolovaných subjektov, prípadne ich zodpovedných pracovníkov k výsledku kontroly a ďalšie písomnosti a materiály. Na základe uznaných námietok sa k správe vypracuje dodatok ako súčasť správy.
2. S obsahom správy sú kontrolne orgány povinné oboznámiť vedúceho kontrolovaného subjektu, pracovníkov kontrolného subjektu sú kontrolne orgány povinné oboznámiť s tou časťou správy, ktorá sa ich týka.
3. O prerokovaní správy sa vyhotoví zápisnica. V zápisnici sa uloží povinnosť kontrolovaným subjektom rozhodnúť v určenom termíne o opatreniach na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a podať správu o ich plnení, prípadne podať návrhy na uplatnenie právnej zodpovednosti, uvedie sa v nej tiež dátum prerokovania správy, mená prítomných, ich vlastnoručné podpisy, kontrola je ukončená dňom prerokovania správy. Za prerokovanú sa považuje správa aj vtedy, ak kontrolovaný subjekt odmietne správu podpísať.
4. Ak kontrola nezistí porušenie právnych alebo ostatných predpisov, vyhotovuje sa len záznam o kontrole. Pri jeho vyhotovení sa použije primerane ustanovenie ods. 1.

Čl.9
Vybavovanie sťažností, oznámení, podnetov a ich petícií občanov

Na vybavovanie sťažností, oznámení, podnetov a ich petícií občanov sa primerane použijú ustanovenia zákona NR SR č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Čl.10
Záverečné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.................. OZ zo dňa ...................... nadobúda účinnosť 15.dňom po vyvesení na tabuli oznamov Obecného úradu v Podzámčoku a platí pre celé územie Obce Podzámčok.


Martin Babiak
Starosta obce

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať
Predpoveď počasia

Za obsah zodpovedá
webmaster


2001612

Úvodná stránka