Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Podzámčok

VZN

O prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku

Schválené: 23.3.2007

Vyhlásené: 23.3.2007

Účinnosť: 10.4.2007

Obec Podzámčok v súlade s ustanovením §-u 4, odst. 3 písm.f), § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 19 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a v znení a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenia obce
o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku

č. 3/2007

o podmienkach prevádzkovania pohrebiska a domu smútku na na území obce Podzámčok

Čl. 1
Rozsah platnosti

1.Účelom všeobecne záväzného nariadenia o prevádzkovom poriadku pohrebiska je upraviť prevádzkovanie pohrebiska na území obce Podzámčok. Pohrebiskom sa rozumie miesto na uloženie ľudských pozostatkov, ich ostatkov alebo popola.
2.Prevádzkový poriadok sa vzťahuje n a prevádzkovateľa pohrebiska , ktorým je obec Podzámčok, na oprávnené osoby, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.

Čl. 2
Prevádzkovanie pohrebiska

l. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a) správu a údržbu pohrebiska
b) správu a údržbu komunikácií a zelene pohrebiska
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
d) nájom hrobového miesta
e) správu a údržbu domu smútku na pohrebisku

2.Ostatní prevádzkovatelia služieb na pohrebisku zabezpečujú:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie zabezpečujú pohrebné služby podľa § 9
c) vykonanie exhumácie zabezpečujú oprávnené organizácie
d) kamenárske práce vykonávajú firmy podľa požiadaviek pozostalých podľa § 4

ČI. 3
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
b) starať sa o celkový vzhľad pohrebiska
c) vykonávať údržbu a čistenie komunikácií a zelene
d) viesť evidenciu hrobových miest podľa § 21 zákona číslo 470/2005 Z.z, o pohrebníctve,
e) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené listom
o prehliadke mŕtveho aj štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal
prehliadku mŕtveho, alebo pasom pre mŕtvolu ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ pohrebiska prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní. Ľudské ostatky prevezme prevádzkovateľ po preukázaní splnenia podmienok uvedených v článku 9 bodu 5 až 8 prevádzkového poriadku,
f) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním.
g) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch
umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
h) písomne informovať nájomcu o: skutočnosti, že uplynie lehota, za ktoré bolo nájomné zaplatené
o dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku,
i) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí stanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť' a na tento účel si vyžiadať' posudok úradu verejného zdravotníctva, na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska,
j) zabezpečiť spôsob nakladania s odpadmi: V areáli cintorína je umiestnený veľkoobjemový
kontajner, ktorý slúži na odkladanie odpadu z pohrebiska. Obec zabezpečuje vývoz kontajnera
dodávateľským spôsobom prostredníctvom oprávnenej firmy po zaplnení kontajnera, minimálne 2x
ročne.
k) starať sa o poriadok v dome smútku,
l) zodpovedá za funkčnosť zariadení v budove a ich bežnú údržbu,
m) ochranné pásmo pohrebiska je 50m, v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať stavby

ČI. 4
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

1) Nájomca hrobového miesta je povinný:
na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho 50 cm okolie,
oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest, vykonávať úpravy okolia hrobového miesta len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska
2) Osadiť pomník tak, aby neohrozoval iných návštevníkov alebo okolité hrobové miesta
3) Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov je nájomca hrobového miesta povinný vopred oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska, ktorý o tom vedie evidenciu,
4) Nájomca môže len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska vykonávať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať kríky a stromy, zrealizovať výrub drevín a umiestňovať lavičky
5) Je zakázané: odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety.
6) Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky, vyzve oprávneného, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, urobí prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na náklady porušovateľov.
7) Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený aj sám odstrániť.
ČI. 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta
2. Zakázané je na pohrebisku fajčiť, odhadzovať odpadky, požívať alkoholické nápoje a omamné látky, vodiť psov, robiť hluk a pod.
3. Nezakladať ohne, nepáliť trávu a odpad
4. Rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste, alebo na vyhradenom mieste tak, aby nevznikol požiar
5. Ukladať odpad do určeného kontajnera
6. Vstup s motorovými vozidlami na pohrebisko je povolený iba po vyhradenej komunikácii a to:
a) Na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami
b) Na dopravu nevládneho alebo zdravotne postihnutých osôb
c) Na odvoz a dovoz kontajnerov na odpad
d) Na údržbu zelene
e) Na údržbu náhrobných kameňov
V prípade nedodržania podmienok tohto prevádzkového poriadku môže vodiča s motorovým vozidlom prevádzkovateľ vykázať

Čl. 6
Prístup na pohrebisko1. Pohrebisko je prístupné pre verejnosť počas celého roka
2. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom.
3. Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné podľa dohody. Na vstup na pohrebisko je potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
4. Dom smútku je prístupný, za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, pri výkone smútočných a cirkevných obradov
Čl.7
Užívanie hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. V starších prípadoch sa preukazuje právo užívať hrobové miesto evidenciou prevádzkovateľa pohrebiska, ak údaje o užívateľovi nie sú v evidencii hrobových miest zaznamenané, predloží užívateľ písomný doklad o práve užívať hrobové miesto, ak takýto doklad nevlastní, predloží čestné vyhlásenie, že má právo užívať hrobové miesto.
2. Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom nájomcu previesť na inú osobu iba prevádzkovateľ pohrebiska.
3. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
4. Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť pri uložení ľudských pozostatkov do hrobu na celú tleciu dobu. Ďalšie nájomné ak nie sú do hrobu uložené ľudské pozostatky, je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť na dobu 10 rokov.
5. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlási prvý.

Čl.8
Výpoveď nájomnej zmluvy
l. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta,
2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu s písomným súhlasom obce Podzámčok z dôvodov uvedených v odseku l písm. a) a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na náklady obce preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace pred dňom:
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť
b) keď' uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené
4. Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
v odseku 1 pism. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď' nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie päť' rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá na túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ predá na dražbe.
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 4, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

Čl. 9
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov

1) Pochovávanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobových miest zabezpečujú prevádzkovatelia pohrebných služieb do hrobových miest za podmienok určených prevádzkovateľom pohrebiska
2) O tom, v ktorom mieste pohrebiska majú byť uložené ľudské pozostatky rozhoduje prevádzkovateľ pohrebiska na základe evidencie pochovávania a po dohode s budúcim nájomcom hrobového miesta. Každé hrobové miesto má pridelené číslo. Evidencia miest na pochovávanie je vedená v zošite, nachádzajúcom sa na obecnom úrade
3) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať' tieto požiadavky:
- hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m,
- dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
- bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byt' najmenej 0,3 m,
- rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m.
- prehĺbený hrob musí byť najmenej 2 m
4) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe, alebo v hrobke najmenej do uplynutia tlecej doby 10 rokov.
5) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
6) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť' zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
7) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
- orgánov činných v trestnom konaní
- obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.
8) Žiadosť o exhumáciu podľa ods. 7 musí mat' písomnú formu a musí obsahovať:
- posudok úradu verejného zdravotníctva,
- list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,

- nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.
- Po uplynutí tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať aj na žiadosť:
- obstarávateľa pohrebu alebo
- osoby blízkej, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo obstarávateľom pohrebu bola obec
- súhlas nájomcu hrobového miesta
- súhlas prevádzkovateľa pohrebiska
9) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal
- Ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby, ktoré sú počas výkopu hrobu odkryté, musia byť uložené v spodnej časti hrobovej jamy a zasypané zeminou.
- Situačné plány pohrebiska sú umiestnené na správe pohrebiska. Na týchto plánoch je vyznačené administratívno-správne delenie na sekcie a rady.


Čl. 10
Práce na pohrebisku
1. Vykonávať výkopové práce, pochovávanie, stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie lavičiek, vysádzať stromy, kry, zasahovať do jestvujúcej zelene je možné iba so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Výrub drevín povoľuje obec Podzámčok.
2. Osoby vykonávajúce tieto práce sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.
3. Jednoduché práce potrebné na udržiavanie hrobového miesta môže nájomca hrobového miesta vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

Čl.11
Stavebné úpravy hrobových miest
1. Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu:
Jednohrob: 110 x 245 cm
Dvojhrob: 210 x 245 cm
Trojhrob: 310 x 245 cm
Detský hrob: (dieťa do 6 rokov); 80 x 140 cm Detský hrob: (dieťa do 14 rokov): 90 x 200 cm
2. Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, najmenej 30 cm široké.
3. Predné a zadné hrany rámov hrobových miest musia byť v jednej priamke.
4. Pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná.
5. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je potrebné stavebné povolenie, alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu. Na ich vybudovanie je potrebný súhlas správcu pohrebiska.
6. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál.
7. Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné odpredávať, odstraňovať vybudované stavby a ani iným spôsobom vykonávať zmeny. Bez súhlasu prevádzkovateľa nie je možné vynášať z cintorína časti náhrobkov, hrobové ozdoby a pod.

Čl. 12
Evidencia pohrebiska

Evidencia hrobových miest obsahuje:
a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené
b) dátum jej narodenia a úmrtia
c) dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením čísla hrobového miesta
d) meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu ak ide o fyzickú osobu
e) dátum uzavretia nájomnej zmluvy
f) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy

Čl. 13
Cenník služieb
Na základe VZN obce Podzámčok boli stanovené poplatky za užívacie právo k hrobovému miestu na dobu 10 rokov nasledovne:
a) poplatok za jednohrob 200,- Sk
b) poplatok za dvojhrob 300,- Sk
c) poplatok za detský hrob 100,- Sk
d) poplatok za urnový hrob 200,. Sk

Čl. 14
Zrušenie pohrebiska

Pohrebisko môže zrušiť len obec Podzámčok. Pohrebisko možno zrušiť len po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku. V osobitnom prípade je možné pohrebisko zrušiť len na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy.
Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumáciu a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom na nové hrobové miesto na inom pohrebisku.

Čl. 15
Sankcie

Akékoľvek porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch znení neskorších predpisov.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva posudzuje porušenie zákonov a stanovuje sankcie za priestupky podľa § 30 zákona o pohrebníctve a iné právne delikty podľa § 31 uvedeného zákona.

Čl. 16
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN č. 3/2007 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Podzámčoku na zasadnutí dňa 23.3.2007 Uznesením č. 4/03/2007 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva schválil tento Prevádzkový poriadok rozhodnutím 2007/755-354-LcMartin Babiak
starosta obce


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať
Predpoveď počasia

Za obsah zodpovedá
webmaster


2001651

Úvodná stránka