Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Podzámčok

VZN

VZN o dani z nehnuteľností na rok 2008

Schválené: 3.12.2007

Vyhlásené: 3.12.2007

Účinnosť: 1.1.2008

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE    OBCE PODZÁMČOK
č.4/2007  zo dňa 3.12. 2007
O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
 
Obecné zastupiteľstvo obce Podzámčok sa v súlade s ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 8 ods. 2, § 12 ods. 2, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):
 
§ 1
Predmet úpravy
 
(1) Týmto nariadením sa upravujú podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Podzámčok v zdaňovacom období roku 2008
 
PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z POZEMKOV
 
§ 2
Základ dane
 
Správca dane ustanovuje na území obce Podzámčok hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za :
Písm.
Druh pozemku
Hodnota  Sk/m2
A
Orná pôda      
7,63
B
Trvalé trávne porasty
0,80
C
lesné pozemky, na ktorých sú hospod. lesy
4,-
D
hospod. využívané vodné plochy
4,-
E
zastavané plochy a nádvoria
40,-
F
záhrady
40,-
G
ostatné plochy
40,-
H
stavebné pozemky
400,-
 


§ 3
Sadzba dane
 
(1) Správca dane pre pozemky na území obce  Podzámčok  určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške:
Písm.
Druh pozemku
Sadzba
A
Orná pôda      
0,40 %
B
Trvalé trávne porasty
0,50 %
C
lesné pozemky, na ktorých sú hospod. lesy
0,50 %
D
hospod. využívané vodné plochy
0,50 %
E
zastavané plochy a nádvoria
0,50 %
F
záhrady
0,50 %
G
ostatné plochy
0,50 %
H
stavebné pozemky
0,60 %
 


 
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZO STAVIEB
 
§ 4
Sadzba dane
 
1/  Správca dane pre všetky stavby na území obce Podzámčok, ktoré sú predmetom dane zo stavieb  určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb vo výške:
 
Písm.
Druh stavby
Sadzba v Sk
za 1m2
A
Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú      stavbu
1,70
B
Stavby na pôdohospodársku produkciu , skleníky, stavby využívané na skladovanie   vlastnej pôdohospodárskej produkcie
1,70
C
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
3,50
D
Samostatne stojace garáže
5,50
E
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu
6,50
F
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie   a administratívu súvisiacu s podnikaním a zárobkovou činnosťou
16,-
G
Ostatné stavby
5,-
 


2/ Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 1,- Sk za každé ďalšie podlažie .
 
 
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
 
§ 5
Oslobodenie od dane a zníženie dane
 
(1) Od dane z pozemkov a dane zo stavieb sú oslobodené
a)      pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve správcu dane,
b)      pozemky na ktorých sú cintoríny
c)      pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 
d)     pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
e)      stavby užívané na účely sociálnej pomoci, knižnice, kostoly, kultúrne pamiatky
 
 
§ 6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
 
(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období , v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva.
 
(2) Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností.
 
(3) Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
 
(4) Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.
 
(5) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je
povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
 
 
§ 17
Vyrubenie dane
Správca dane na rok 2008 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Správca dane určuje splátky dane :
I. splátka do 31. mája
II.splátka do 31.júla
III.splátka do 30.septembra
IV.splátka do 30.novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje
 
 
§ 20
Záverečné ustanovenia
 
(1) V prípadoch týmto nariadením neupravených platia ustanovenia zákona.
 
(2) Týmto nariadením sa zrušuje  Všeobecne záväzné nariadenie obce Podzámčok
 č. 1 / 2006   zo dňa 29.11.2006 o dani z nehnuteľností
Obecné zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2008 uznieslo dňa 3.12.2007
 
§ 21
Účinnosť
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.januára 2008
 
 
 
.............................
Martin Babiak
starosta obce
 
______________________
zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov;

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať
Predpoveď počasia

Za obsah zodpovedá
webmaster


2001571

Úvodná stránka