Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Podzámčok

VZN

VZN o miestnych daniach a poplatkoch

Schválené: 3.12.2007

Vyhlásené: 3.12.2007

Účinnosť: 1.1.2008

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE PODZÁMČOK
č. 5 / 2007 zo dňa 3.12.2007
O MIESTNYCH DANIACH A POPLATKOCH
 
Obecné zastupiteľstvo obce Podzámčok sa v súlade s ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 83 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):
                                                          
 
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Predmet úpravy
 
(1) Týmto nariadením sa upravujú podmienky určovania a vyberania :
a) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
b) Daň za psa
c) Daň za užívanie verejného priestranstva
d) Daň za ubytovanie
e) Daň za predajné automaty
f) Daň za nevýherné hracie prístroje
 
DRUHÁ ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
 
§ 2
Poplatník a platiteľ poplatku
 
(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je
a)      fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo jej časť, alebo objekt ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
b)      právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c)      podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
 
§ 3
Sadzba poplatku
 
a) Sadzba poplatku  200,-Sk za osobu  s trvalým alebo prechodným pobytom v trvale  
    obývaných rodinných domoch za rok.
b) Sadzba poplatku      400,- Sk za chalupy a rodinné domy využívané na rekreáciu za rok
c) Sadzba poplatku      200,- Sk za neobývané rodinné domy a stavebné pozemky
d) Sadzba poplatku      700,- Sk za objekty určené na podnikanie .
 
§ 4
Určenie poplatku
 
(1) Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka .
 
§ 5
Vyrubenie poplatku
 
(1) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.
 
§ 6
Zníženie a odpustenie poplatku
 
(1) Poplatok sa zníži , alebo odpustí za určené obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe nasledovných podkladov:
a)      že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí
 (potvrdenie zamestnávateľa, pre ktorého vykonával v zahraničí prácu, potvrdenie o štúdiu v zahraničí a pod.
 
 
ČASŤ TRETIA
DAŇ  ZA PSA
 
§ 7
Predmet dane
 
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo  
     právnickou osobou.
2)   Predmetom dane za psa nie je:
a)      pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b)      pes umiestnený v útulku zvierat,
c)      pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby,
d)     pes, ktorého vlastnia občania s ťažkým zdravotným postihnutím.
 
§ 8
Základ dane
 
Základom dane je počet psov.
 
§ 9
Sadzba dane
 
1) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 120,-Sk.
2) Sadzba dane za chovnú stanicu a kalendárny rok  je 500,- Sk.
 
§ 10
Vznik a zánik daňovej povinnosti
 
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa.
 
(2) Daňová povinnosť zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
 
§ 11
Zdaňovacie obdobie
 
Zdaňovacím obdobím dane za psa je kalendárny rok.
 
 
 
ČASŤ ŠTVRTÁ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
 
 
§ 12
Predmet dane
 
1)Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva .
2) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce
3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia , predajného zariadenia , zariadenia atrakcií, umiestnenie skládky, dlhodobé parkovanie vozidiel.
 
§ 13
Základ dane
 
Základom je výmera užívaného priestranstva v m2 alebo  parkovacie miesto.
 
§14
Sadzba dane
 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb                        5,- Sk/m2 a deň
b) umiestnenie stavebného alebo predajného zariadenia                                 5,- Sk/m2 a deň
c) umiestnenie zariadenia atrakcií, zábavy                                                       5,- Sk/m2 a deň
d) umiestnenie skládky                                                                                      5,- Sk/m2 a deň
e) dlhodobé parkovanie vozidla                                                                         5,- Sk/m2 a deň

 
 
ČASŤ PIATA
 DAŇ ZA UBYTOVANIE
 
§ 15
Predmet dane
 
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
 
 
§ 16
Základ dane
 
Základom dane je počet prenocovaní.
 
§ 17
Sadzba dane
 
Sadzba dane je 5,-Sk na osobu a prenocovanie.
 
 
§ 18
Vyberanie a evidencia dane
 
(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
 
(2) Platiteľ dane je povinný na účely dane za ubytovanie viesť preukaznú evidenciu formou písomnou alebo formou elektronickej evidencie na CD, ktorá musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
a)      meno, priezvisko a rok narodenia daňovníka;
b)      číslo občianskeho preukazu alebo iného relevantného preukazu daňovníka (cestovný pas,
c)      miesto trvalého pobytu daňovníka;
d)     počet prenocovaní s uvedením dátumu príchodu a dátumu odchodu daňovníka;
 (2) Údaje uvedené v odseku 1 je platiteľ dane povinný zaevidovať do 3 dní od ubytovania daňovníka v zariadení platiteľa dane. Dátum odchodu daňovníka je platiteľ dane povinný vyznačiť v evidencii najneskôr v deň odchodu daňovníka.
 
(3) Evidenciu vedenú v súlade s odsekom 2 je platiteľ dane povinný odovzdať správcovi dane za príslušný štvrťrok do 15 dní nasledujúceho štvrťroka v jednom písomnom vyhotovení alebo elektronickej forme .
 
(4) Platiteľ dane je povinný do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca predložiť správcovi dane písomné hlásenie o vybratej dani za predchádzajúci štvrťrok a v tejto lehote vybratú daň správcovi dane poukázať
 
(5) Platiteľ dane je povinný každému daňovníkovi, od ktorého vybral daň za ubytovanie v súlade s týmto nariadením, vydať písomné potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie.
(6) Platiteľ dane je povinný oznamovať správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré majú za následok vznik alebo zánik povinností platiteľa dane podľa tohto paragrafu nariadenia.
 
 
ČASŤ ŠIESTA
 DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
 
§ 19
Predmet dane
 
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu .
 
(2) Predajnými automatmi podľa odseku 1 sú najmä:
a)      automaty vydávajúce lístky verejnej hromadnej dopravy;
b)      automaty vydávajúce potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov;
c)      automaty vydávajúce teplé alebo studené nápoje;
 
§ 20
Daňovník
 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
 
§ 21
Základ dane
 
Základom dane je počet predajných automatov.
 
§ 22
Sadzba dane
 
Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 1.000,- Sk .
 
§ 23
Vznik a zánik daňovej povinnosti
 
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov.
 
(2) Daňová povinnosť zaniká dňom ukončenia prevádzkovania predajných automatov.
 
§ 24
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
 
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
 
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia.
 
§ 25
Zdaňovacie obdobie
 
Zdaňovacím obdobím dane za predajné automaty je kalendárny rok.
 
 
§ 26
Evidenčná povinnosť
 
(1) Daňovník je na účely dane za predajné automaty povinný viesť evidenciu v písomnej forme alebo v elektronickej forme , ktorá musí obsahovať o každom predajnom automate tieto náležitosti:
a)      názov a druh predajného automatu,
b)      počet prevádzkovaných predajných automatov
c)      výrobné číslo, inventarizačné číslo, rok výroby predajného automatu;
d)     zoznam tovarov, ktoré predajný automat vydávajú;
e)      miesto umiestnenia predajného automatu;
f)       dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzkovania predajného automatu;
g)      dátum skončenia prevádzkovania predajného automatu
 
 
 
ČASŤ SIEDMA
 DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
 
§ 27
Predmet dane
 
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti .
 
(2) Nevýhernými hracími prístrojmi podľa odseku 1 sú:
a)      elektronické prístroje na počítačové hry,
b)      mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
 
 
§ 28
Základ dane
 
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
 
§ 29
Sadzba dane
 
Sadzba dane za je 1.000,-Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
 
 
§ 30
Vznik a zánik daňovej povinnosti
 
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov.
 
(2) Daňová povinnosť zaniká dňom ukončenia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov.
 
 
 
§ 31
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
 
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
 
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia.
 
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 56 zákona1, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
 
§ 32
Zdaňovacie obdobie
 
Zdaňovacím obdobím dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.
 
§ 33
Evidenčná povinnosť
 
(1) Daňovník je na účely dane za nevýherné hracie prístroje povinný viesť evidenciu v písomnej forme alebo v elektronickej forme , ktorá musí obsahovať o každom nevýhernom hracom prístroji tieto náležitosti:
h) názov a druh nevýherného hracieho prístroja,
i)  počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov,
j)  výrobné číslo, inventarizačné číslo, rok výroby,  nevýherného hracieho prístroja;
k) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja;
l)  dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja;
m) dátum skončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja;
 
 
ČASŤ   ÔSMA
SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
§ 34
Správa dane
1) V prípadoch týmto nariadením neupravených platia ustanovenia zákona.
 
2) Správu dane vykonáva obec Podzámčok
 
3) Výnos miestnych daní a poplatkov vrátane výnosu  z pokuty a sankčného úroku vyťahujúcich sa k týmto daniam  a poplatku sú príjmom rozpočtu obce.
 
  
§ 35
Platenie dane
 
3) Daňovník je povinný zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce obdobie v lehote do 15 dní   odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, alebo odo dňa vzniku povinnosti zaplatiť miestnu daň:
 
a) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený vo VUB Zvolen, číslo účtu  
    17 227 412/0200, alebo
b) poštovou poukážkou, alebo
c) v hotovosti do pokladne správcu dane.
 
 
§ 36
Zrušovacie ustanovenia
 
Týmto nariadením sa zrušuje  Všeobecne záväzné nariadenie obce Podzámčok
 č. 1  / 2006 zo dňa 29.11.2006 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
 
§ 37
Účinnosť
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2008
  
.............................
Martin Babiak
starosta obce
 
 
_____________________
 
 zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
 
 
 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať
Predpoveď počasia

Za obsah zodpovedá
webmaster


2001638

Úvodná stránka