Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Podzámčok

VZN

VZN o parkovaní a odstavovaní vozidiel na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Podzámčok

Schválené: 12.11.2008

Vyhlásené: 12.11.2008

Účinnosť: 1.12.2008

Obec Podzámčok v súlade so  zákonom  č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon) , zákonom č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách a zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva
 
V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E    OBCE   PODZÁMČOK
o parkovaní a odstavovaní vozidiel na pozemných komunikáciách
a verejných priestranstvách v obci Podzámčok
 
č . 1/2008
§ 1
Parkovanie a státie v obci Podzámčok
 
 1. Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách je zakázané vozidlám týchto kategórií:
· Nákladné automobily (N1, N2, N3)
· Osobné automobily
· Autobusy (M2, M3)
· Prípojné vozidlá nad. 0,75 t (02,03,04)
· Poľnohospodárske a lesné kolesové traktory
· Pojazdné pracovné stroje (kategóriu určuje zákon č. 725/04 Z.z.)
V odôvodnených prípadoch možno požiadať obec Podzámčok  o prenajímanie verejného priestranstva na parkovanie a státie za podmienok uvedených v § 2 tohto VZN.
 1. Na verejných priestranstvách, ktoré nie sú na tento účel určené ako parkoviská a označené príslušnou značkou (D11 a-g), je státie a odstavenie vozidiel uvedených v ods. 1. zakázané.
 2. Na zeleni, ktorá je uvedená v pasporte obecnej zelene, je zakázané státie a odstavenie všetkých druhov vozidiel.
§ 2
Vyhradené priestory
 
 1. Všetci užívatelia vozidiel kategórií, uvedených v § 1 ods. VZN č. 1/2008, sú povinní  zabezpečiť ich parkovanie a státie vo vlastných alebo prenajatých objektoch a priestoroch (zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave). Sú však povinní zabezpečiť, aby tieto vozidlá nezhoršovali podmienky životného prostredia ropnými látkami, pevnými a tekutými odpadmi a nad mieru primeranú pomerom neobťažovali obyvateľov hlukom, prachom, dymom, plynmi, pachmi, svetlom, tienením a vibráciami (zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve).
 2. Všetky fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú opravy, údržbu, umývanie a obchod s vozidlami akéhokoľvek druhu, sú povinné zabezpečiť parkovanie   a státie týchto vozidiel vo vlastných alebo prenajatých objektoch a priestoroch. Sú povinné zabezpečiť, aby tieto vozidlá nezhoršovali podmienky životného prostredia, najmä ropnými látkami, výfukovými plynmi a neobťažovali obyvateľov hlukom nad mieru nevyhnutnú pre bežné používanie vozidla.
 3. Parkovanie a státie nákladným a špeciálnym motorovým vozidlám, autobusom, prívesom a návesom, traktorom a poľnohospodárskym strojom je zabezpečené v nasledovných miestach:
· parkovanie vozidla podľa koncesnej listiny
· na neverejných parkoviskách vybudovaných na vlastných pozemkoch
· na verejných parkoviskách vybudovaných na vlastných pozemkoch po dohode s majiteľmi).
 1. Za údržbu a vzhľad zodpovedá prevádzkovateľ parkoviska.
 2. Za údržbu a vzhľad vyhradeného parkoviska alebo parkovacieho miesta zodpovedá jeho užívateľ.
 3. Svojvoľné umiestňovanie prenosných garáži na pozemných komunikáciách  a verejných priestranstvách je zakázané. Ich umiestňovanie na pozemných komunikáciách  a verejných priestranstvách môže povoliť obec Podzámčok.
 
§ 3
Odstavovanie vozidiel
 
 1. Odstavovanie starých vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných priestranstvách je zakázané (§ 102 zák. č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách).
 2. Starým vozidlom je vozidlo (§ 49 a nasl. Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch), ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. Starým vozidlom je aj  vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce.
 3. Držiteľ vozidla vyradeného z evidencie okresného dopravného inšpektorátu je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takéhoto vozidla z verejného priestranstva do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie. V opačnom prípade zabezpečí odstránenie vozidla, po predchádzajúcej výzve držiteľovi a márnom uplynutí lehoty na odstránenie, správca miestnej komunikácie na vlastné náklady držiteľa vozidla (§ 103 ods. 4 zákona č. 315/1996).
 4. Odstavovanie starých vozidiel, dočasne vyradených vozidiel, prípadne dlhodobo nepojazdných motorových vozidiel na verejných priestranstvách sa považuje od preukázaného dátumu odstavenia za osobité užívanie verejného priestranstva podľa osobitného predpisu.
 5. Obec Podzámčok, ako príslušný správca miestnych komunikácií, odstráni vozidlo podľa § 40 zák. č. 315/1996 Z.z.
§ 4
Kontrolná činnosť a sankcie
 
 1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva starosta obce Podzámčok, poslanci obecného zastupiteľstva, poverení zamestnanci obce Podzámčok.
 2. Porušenie všeobecne záväzného nariadenia obce Podzámčok  sa posudzuje ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkovom konaní v znení neskorších prepisov.
 3. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, za ktorý jej môže byť uložená pokuta v zmysle citovaného zákona podľa závažnosti a charakteru priestupku do 1.000.-Sk
 4. Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie sa posudzuje ako správny delikt a postihuje pokutou do výšky 200.000.-Sk. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov.
 5. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva obec Podzámčok  prostredníctvom starostu obce, poverených zamestnancov obce, komisie verejného poriadku a poslancov obecného zastupiteľstva.
 
§ 5
Oslobodenie
 
 1. Toto nariadenie sa nevzťahuje na vozidlá policajného a požiarneho zboru a zdravotníctva počas výkonu činnosti.
 2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré sú v činnosti pri údržbe, opravách a haváriách pozemných komunikácií, inžinierskych sietí a objektov.
§ 6
Záverečné ustanovenia
 
 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Podzámčok  bolo schválené Uznesením č. 08/11/2008 obecného zastupiteľstva v Podzámčoku  dňa 12.11.2008
 2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Podzámčoku.
 3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.12.2008
 
 
V Podzámčoku  dňa  12.11.2008
 
 
..........................
Martin Babiak
  starosta obce
 
 
:

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať
Predpoveď počasia

Za obsah zodpovedá
webmaster


2001362

Úvodná stránka