Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Podzámčok

VZN

VZN o dani z nehnuteľností

Schválené: 11.12.2008

Vyhlásené: 11.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODZÁMČOK
č.3/2008  zo dňa 11.12. 2008
O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
 
Obecné zastupiteľstvo obce Podzámčok sa v súlade s ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 8 ods. 2, § 12 ods. 2, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):
 
§ 1
Predmet úpravy
 
Týmto nariadením sa upravujú podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Podzámčok v zdaňovacom období roku 2009
 
PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z POZEMKOV
 
§ 2
Základ dane
 
Správca dane ustanovuje na území obce Podzámčok hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:
Písm.
Druh pozemku
Hodnota /m2
Hodnota Sk/m2
A
orná pôda
0,2532
7,63
B
trvalé trávne porasty
0,0265
0,80
C
záhrady
1,3278
40,00
D
lesné pozemky, na ktorých sú hospod. lesy
0,1328
4,00
E
hospod. využívané vodné plochy
0,1328
4,00
F
zastavané plochy a nádvoria
1,3278
40,00
G
stavebné pozemky
13,2776
400,00
H
ostatné plochy
1,3278
40,00
 
§ 3
Sadzba dane
 
Správca dane pre pozemky na území obce Podzámčok určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške:
Písm.
Druh pozemku
Sadzba
A
Orná pôda
0,40 %
B
Trvalé trávne porasty
0,50 %
C
záhrady
0,50 %
D
lesné pozemky, na ktorých sú hospod. lesy
0,50 %
E
hospod. využívané vodné plochy
0,50 %
F
zastavané plochy a nádvoria
0,50 %
G
stavebné pozemky
0,60 %
H
ostatné plochy
0,50 %
Pozemky v zastavanom území obce, ktoré sú vyčlenené na výstavbu rodinných domov a vybavenosti obce sú považované za ostatné plochy.
 
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZO STAVIEB
 
§ 4
Sadzba dane
 
(1) Správca dane pre všetky stavby na území obce Podzámčok, ktoré sú predmetom dane zo stavieb určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb vo výške:
 
Písm.
Druh stavby
Sadzba
v €
za 1m2
Sadzba
v Sk
za 1m2
A
Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,0564
1,70
B
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
0,0564
1,70
C
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
0,1162
3,50
D
Samostatne stojace garáže
0,1826
5,50
E
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu
0,2158
6,50
F
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s podnikaním a zárobkovou činnosťou
0,4979
15,-
G
Ostatné stavby
0,1659
5,-
 
(2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,0332 €  (1,- Sk) za 1m2 každého ďalšieho podlažia .
 
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
 
§ 5
Oslobodenie od dane a zníženie dane
 
(1) Od dane z pozemkov a dane zo stavieb sú oslobodené
a)      pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve správcu dane,
b)      pozemky na ktorých sú cintoríny
c)      pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 
d)     pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
e)      stavby užívané na účely sociálnej pomoci, knižnice, kostoly, kultúrne pamiatky
 
§ 6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
 
(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období , v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva.
(2) Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. 
(3) Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. 
(4) Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. 
(5) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je
povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
 
§ 7
Vyrubenie dane
 
Správca dane na rok 2009 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Správca dane určuje na požiadanie splátky dane :
I. splátka do 31. mája
II.splátka do 31.júla
III.splátka do 30.septembra
IV.splátka do 30.novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje
 
§ 8
Záverečné ustanovenia
 
(1) V prípadoch týmto nariadením neupravených platia ustanovenia zákona.
 
(2) Týmto nariadením sa zrušuje  Všeobecne záväzné nariadenie obce Podzámčok č. 4 / 2007 zo dňa 03.12.2007 o dani z nehnuteľností
 
Obecné zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2009 uznieslo dňa 11.12.2008
 
§ 9
Účinnosť
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2009.
 
 
 
.......................
Martin Babiak
starosta obce
 
______________________
zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov;

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať
Predpoveď počasia

Za obsah zodpovedá
webmaster


2001551

Úvodná stránka