Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Podzámčok

VZN

VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2010

Schválené: 10.12.2009

Vyhlásené: 10.12.2009

Účinnosť: 1.1.2010

Platné do: 1.1.2010

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE PODZÁMČOK
č.2/2009 zo dňa 10.12. 2009
O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Obecné zastupiteľstvo obce Podzámčok sa v súlade s ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 8 ods. 2, § 12 ods. 2, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):

§ 1
Predmet úpravy

Týmto nariadením sa upravujú podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Podzámčok v zdaňovacom období roku 2010

PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z POZEMKOV

§ 2
Základ dane

Správca dane ustanovuje na území obce Podzámčok hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:

Pism.Druh pozemku

Hodnota

€/m2

Aorná pôda0,2532
Btrvalé trávnaté porasty0,0265
Czáhrady1,3278
Dlesné pozemky na ktorých sú hospod. lesy0,1328
Ehospod. využívané vodné plochy0,1328
Fzastavané plochy a nádvoria1,3278
Gstavebné pozmeky13,2776
Hostatné plochy1,3278

§ 3
Sadzba dane

Správca dane pre pozemky na území obce Podzámčok určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške:

Pism.
Druh pozemkuSadzba
Aorná pôda0,40%
Btrvalé trávnaté porasty0.50%
Czáhrady0.50%
Dlesné pozemky na ktorých sú hospod. lesy0.50%
Ehospod. využívané vodné plochy0.50%
Fzastavané plochy a nádvoria0.50%
Gstavebné pozmeky0.60%
Hostatné plochy0.50%

 

Pozemky v zastavanom území obce, ktoré sú vyčlenené na výstavbu rodinných domov a vybavenosti obce sú považované za ostatné plochy.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZO STAVIEB

§ 4
Sadzba dane

(1) Správca dane pre všetky stavby na území obce Podzámčok, ktoré sú predmetom dane zo stavieb určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb vo výške:

Pism.Druh stavby
Sadzba
v €
za 1m2

 
AStavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu0,0564
BStavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie0,0564
CStavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu0,1162
DSamostatne stojace garáže0,1826
EPriemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu0,2158
FStavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s podnikaním a zárobkovou činnosťou0,4979
GOstatné stavby0,1659

 

(2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,0332 € (1,- Sk) za 1m2 každého ďalšieho podlažia .

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 5
Oslobodenie od dane a zníženie dane

(1) Od dane z pozemkov a dane zo stavieb sú oslobodené
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve správcu dane,
b) pozemky na ktorých sú cintoríny
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
d) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
e) stavby užívané na účely sociálnej pomoci, knižnice, kostoly, kultúrne pamiatky

§ 6
Vznik a zánik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období , v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva.
(2) Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností.

(3) Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

(4) Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

(5) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je
povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

§ 7
Vyrubenie dane

Správca dane na rok 2010 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Správca dane určuje na požiadanie splátky dane :
I. splátka do 31. mája
II.splátka do 31.júla
III.splátka do 30.septembra
IV.splátka do 30.novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje

§ 8
Záverečné ustanovenia

(1) V prípadoch týmto nariadením neupravených platia ustanovenia zákona.

(2) Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Podzámčok č. 3 / 2008 zo dňa 11.12.2008 o dani z nehnuteľností

Obecné zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2010 uznieslo dňa 10.12.2009

§ 9
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.januára 2010

 

Martin Babiak
starosta obce

______________________
zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov;

 

 

 DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Daň z nehnuteľností - pozemky

Predmetom dane z pozemkov je orná pôda, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy a stavebné pozemky.

Daň z nehnuteľností – stavby


Predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby, stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov, garáže, priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť.

Upozornenie: Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.

K podaniu tlačiva potrebujete doložiť: doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti (kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.).

 

 

 


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať
Predpoveď počasia

Za obsah zodpovedá
webmaster


2001560

Úvodná stránka