Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Podzámčok

Všeobecné údaje

 Základná charakteristika obce  

      Obec Podzámčok je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

     Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

     Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo.

     Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.
    Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
     Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.
     Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.

 

Identifikačné údaje: 


Názov: Obec Podzámčok
Adresa pre poštový styk:
Obecný úrad Podzámčok č. 23, pošta 962 61 Dobrá Niva
IČO:
00648400
DIČ: 2021346250
Právna forma :
801 obec
Odvetvie ekonomickej činnosti – (SK NACE):
84110 Všeobecná verejná správa


Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.

 

Základnými dokumentmi strategického plánovania Obce Podzámčok, je Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja Obce Podzámčok na roky 2007 – 2013 ako strednodobý strategický dokument, ktorý určuje smerovanie samosprávy definovaním konkrétnych aktivít a vízií a ich rozpísaním do realizačných a horizontálnych cieľov.

Cieľom obce je budovať infraštruktúru v Podzámčoku tak, aby plnila úlohu pre sídelnú, ekonomickú ,kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci . Poslaním obce je formovať Podzámčok ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života svojich občanov.

Pre dosiahnutie cieľov a plnenie poslania uplatňuje obec Podzámčok nasledovné zásady:


  • otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom a

ostatným zainteresovaným stranám,

  • plnenie právnych a ostatných požiadaviek,
  • neustále zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom,
  • dodržiavanie kvality služieb a produktov vyžaduje obec aj od svojich partnerov,
  • zvýšenie záujmu a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných,
  • zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie environmentálneho povedomia a kvality života,

 

Geografické údaje

Obec Podzámčok má veľmi výhodnú polohu, nachádza sa 10 km južne od Zvolena v severovýchodnej časti Pliešovskej kotliny, západná časť chotára sa rozprestiera v doline Neresnice, a na západných hrebeňoch Javoria. Katastrálne územie je ohraničené katastrami zo severu Zvolena, z východu Michalkovej, z juhu Dobrej Nivy a zo západu Brezín.

Celková rozloha katastrálneho územia: 848 ha.

Územie obce je rozložené v nadmorskej výške: od 333 do 734 m nad morom.

 

Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2011: 462

Počet mužov: 228

Počet žien: 234

Priemerný vek : 35,76rokov

Počet detí do 15 rokov : 90

Národnostná štruktúra

národnosť slovenská: 98,26%

národnosť česká: 0,22%

národnosť ukrajinská: 0,22%

národnosť poľská: 0,22%

národnosť maďarská: 1,08%

 

Náboženské vyznanie

rímskokatolícke: 84 %

evanjelické: 8 %

ostatné a nezistené: 8 %

 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo: 29

Počet nezamestnaných: 30

Nezamestnanosť v obci: 10.81%

 

Výchova a vzdelávanie

Výchova a vzdelávanie je zabezpečené v školskom obvode Dobrá Niva a Zvolen .

Žiaci navštevujú Základnú školu s materskou školou v Dobrej Nive, väčšina žiakov absolvuje povinnú školskú dochádzku na rôznych základných školách vo Zvolene.

Sociálna a zdravotná starostlivosť

V rámci sociálnych služieb a zdravotných služieb obyvatelia patria do zdravotného obvodu v Dobrej Nive. Vo veľkej miere občania využívajú zdravotnú starostlivosť vo Zvolene, Banskej Bystrici. Rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na zlepšenie života sociálne odkázaných občanov v obci.

Kultúra

Miestna folklórna skupina Podzámočan aktívne pracuje pod záštitou Občianskeho združenia Pre krajší Podzámčok. Folklórna skupina pracovala pod vedením Slávky Tomášovej, spevokol pod vedením Ing. Jozefa Čaradu,. Detský folklórny súbor Chrústárik je pod vedením Magdálény Lihockej. Kultúrna činnosť je značne obmedzená z dôvodu rekonštrukcie kultúrneho domu. Z významnejších kultúrnych podujatí ktoré sa uskutočnujú v obci:


   Podzámocká zabíjačka. 

  17. ročník folklórnych slávností Na Svätého Jána. 

  Živý Betlehem na Podzámockom dvore.

  Mikuláš s detským vianočným programom v kostole. 

  Uvítanie narodených detí.

  Blahoželanie jubilantom a jesenné posedenie s dôchodcami.

  Športový deň

   

Šport

V najvyššej okresnej súťaži (I.trieda) pôsobí futbalový klub Telovývná Jednota Družstevník Podzámčok,  a tiež družstvo mladších žiakov.

Telovýchovná jednota dostala príspevok zo Slovenského futbalového zväzu v sume 1.000,- eur a príspevok z programu FARE 150,- eur na podporu futbalu proti diskriminácii.

V auguste sa uskutočňuje športový deň spojený s futbalovým turnajom, futbalovým zápasom slobodní - ženatí a futbalovým zápasom žien slobodné –vydaté.

Žiaci základných škôl sa zúčastňujú každoročne žiackej olympiády v Dobrej Nive.

Hospodárstvo

Podzámčok je obec progresívna, ekonomicky stabilizovaná s dobrou perspektívou rozvoja, bezpečná, ekologická, ktorá sa rozprestiera v prekrásnom prostredí, s výhodnými podmienkami pre rozvoj bývania a podnikania .

 

Podnikateľské prevádzky v obci:

Predajňa rozličného tovaru –Zlatica Grznárová

Pohostinstvo Pod Lipou – VALTEC Peter Valent

Mlyn JRI - Iveta Mojžišová

Rodinná farma Podzámocký dvor – Ing. Radoslav Hudák

Plnička CO2 J K V – Jana Kracinová

Poľnonákup Slatina a.s

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Robus s.r.o

STVS – čerpacia stanica vody

PD Dobrá Niva a.s. – rastlinná výroba na poľnohospodárskej pôde v katastri obce

Samostatne hospodáriaci roľníci:

MVDr. Anna Košíková

 

Mnoho obyvateľov má podnikateľskú činnosť a živnosti, ktoré prevádzkujú mimo územia obce. V obci je potrebné posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho života , poľnohospodárskej výroby.


 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať
Predpoveď počasia

Za obsah zodpovedá
webmaster


2001628

Úvodná stránka