Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Podzámčok

Ohlasovňa pobytu

Ohlasovňa pobytu

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi, má len evidenčný charakter.


Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.


Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, alebo s cieľom trvale žiť v zahraničí, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni.


Postup pri vybavovaní:


Pri vybavovaní tejto agendy je občan povinný dostaviť sa osobne. Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, alebo na splnomocnenie inej osoby overené notárom.
K prihláseniu na trvalý pobyt je potrebné doniesť:
• platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze nie staršie ako 90 dní,
• informatívny výpis z listu vlastníctva, (zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR v znení neskorších predpisov § 3 ods. 8 písm. c), nesmie byť z internetu ale priamo z katastra nehnuteľnosti, vyhláška úradu geodézie a kartografie a katastra č. 79/1996 Z. z. § 117, ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)),
• písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy (bytu) v mieste ohlasovne pred pracovníkom ohlasovne, alebo osvedčený (overený) podpis od notára

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak sa prihlasuje:

1. vlastník alebo spoluvlastník,
2. nájomca, ak má uzatvorenú nájomnú zmluvu s vlastníkom, alebo so všetkými spoluvlastníkmi na dobu neurčitú – originál k nahliadnutiu
3. manžel/-ka alebo nezaopatrené dieťa/deti vlastníka/spoluvlastníka/ alebo nájomcu,
za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený úplne alebo čiastočne spôsobilosti na právne úkony, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca alebo opatrovník (treba doniesť: - rozhodnutie príslušného súdu o danej veci, originál k nahliadnutiu – originál rodného listu dieťaťa k nahliadnutiu).
Po splnení podmienok k vybaveniu trvalého pobytu ohlasovňa vydá na požiadanie občana potvrdenie o trvalom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov), na základe ktorého je povinný do jedného mesiaca vybaviť si občiansky preukaz na Oddelení správnej služby PZ, Zvolen


K vybaveniu potvrdenia o trvalom pobyte pri dovŕšení 15. roku veku dieťaťa (1. občiansky preukaz):

Rodný list .
Ak sa mení trvalý pobyt – treba sa prihlásiť na trvalý pobyt na ohlasovni podľa predchádzajúceho odstavca.


K prihláseniu na trvalý pobyt na obec je potrebný:


Na základe § 5 občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g), a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 až 4, sa môže prihlásiť v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade občan predkladá:


- platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o OP z príslušného oddelenia policajného zboru,
- rodný list,
- potvrdenie o trvalom pobyte z ohlasovne miesta predchádzajúceho trvalého pobytu.


Po splnení podmienok k vybaveniu trvalého pobytu ohlasovňa vydá na požiadanie občana potvrdenie o trvalom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov), na základe ktorého je povinný do jedného mesiaca vybaviť si občiansky preukaz na Oddelení správnej služby PZ, Zvolen.


K prihláseniu novonarodeného dieťaťa na trvalý pobyt je potrebné:


• rodný list dieťaťa originál k nahliadnutiu vydaný matrikou Slovenskej republiky alebo osobitnou matrikou MV SR,
• platný doklad totožnosti (občiansky preukaz) jedného z rodičov, pokiaľ majú trvalý pobyt rovnaký,
keď rodičia nemajú trvalý pobyt rovnaký, predkladá sa platný doklad totožnosti (občiansky preukaz) matky, kde je dieťa prihlásené na adresu trvalého pobytu matky.
Na základe žiadosti zákonného zástupcu ohlasovňa vydá potvrdenie o trvalom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

K prihláseniu na prechodný pobyt je potrebný:


• platný doklad totožnosti (občiansky preukaz),
• súhlas nájomcu, vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo časti budovy (bytu) priamo pred pracovníkom ohlasovne, alebo osvedčený (overený) súhlas od notára (súhlas netreba, ak je uzatvorená nájomná zmluva na dobu určitú medzi všetkými vlastníkmi nehnuteľnosti)
• list vlastníctva – originál k nahliadnutiu,
ak sa ide občan prihlasovať na ubytovňu alebo internát, treba súhlas z ubytovacieho oddelenia.

Po splnení podmienok ohlasovňa vydá na požiadanie občana potvrdenie o prechodnom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 145/1995 z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

Zrušenie záznamu o trvalom pobyte

Ohlasovňa zruší záznam o trvalom pobyte:


a) na základe odhlasovacieho lístka o skončení predchádzajúceho trvalého pobytu,
b) ak občan zomrel,
c) na základe odhlásenia občana o skončení trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časti (bytu) na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
g) ak budova zanikla.
Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana obec. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli po dobu 15 dní.


Všetky doklady treba predložiť originál k nahliadnutiu, alebo kópiu overenú notárom!!!

Zákon o správnych poplatkoch
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby
alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 5 eur
Oslobodenie Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

 


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať
Predpoveď počasia

Za obsah zodpovedá
webmaster


2001332

Úvodná stránka